Trẻ từ 24 tháng đến 3 tuổi

Giới thiệu chương trình học cho Trẻ từ 24 tháng đến 3 tuổi

Để trẻ mới biết đi có thể đạt được sự tự lập, chúng tôi chú ý đến từng bé để chắc chắn rằng bé có thể đối phó với những trải nghiệm tích cực cũng như những hoạt động vui vẻ mỗi ngày. Bài học của bé dựa trên chơi và các hoạt động học tập có thể làm bé nhớ được những điều cơ bản trên thế giới này. Chúng tôi tập trung vào các lĩnh vực phát triển chính:

  1. Phát triển cảm giác và tri giác
  2. Kỹ năng tự lực
  3. Kỹ năng thể chất và vận động
  4. Tăng trưởng xã hội và cảm xúc
  5. Các mẫu toán

Mục tiêu của chương trình

  • Thúc đẩy sự khám phá và độc lập trong khi đặt nền tảng cho việc học tập trong tương lai
  • Cung cấp trải nghiệm kích thích các giác quan và làm phong phú vốn từ vựng và hiểu biết về ngôn ngữ của trẻ
  • Cung cấp thời gian để trẻ lặp lại và làm chủ các hoạt động miễn là nó hiệu quả
  • Cho bé cơ hội học hỏi, thông qua những trải nghiệm, ý thức về lòng tự trọng, giá trị bản thân và sự tự tin
  • Tìm hiểu các khái niệm toán học ban đầu thông qua việc chạm, xếp, sắp xếp và xử lý các đối tượng